HR NEWS | ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3) (ทุนระดับปริญญาเอก และทุนโครงการอาจารย์ช้างเผือก)
รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 (ตามรายละเอียด ดังแนบ)
เอกสารประกอบโครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญสมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
| แสดงรายการแจ้งเวียนล่าสุด : 5 รายการ |  แจ้งเวียนทั้งหมด
รายการแจ้งเวียนมีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ ค้นหาทั้งหมด

ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
CMU HR e-Recruitment
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010148 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท สังกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010265 อัตราเงินเดือน 18,220 บาท สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (โครงการจัดตั้งวิทยาการศึกษาตลอดชีวิต) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดกองแผนงาน จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010231 และ E010232 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
| แสดงข่าวรับสมัครงานล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
eventsHR
โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
eventsHR
โครงการอบรมเรื่อง "การฟ้องคดีปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2" วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม
| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 2 รายการ |  กิจกรรมทั้งหมด
databaseReader
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
15
CLICK

HR INFORMATION | ข้อควรรู้เกี่ยวกับ HR

 • ทั้งหมด
 • E-CMU
 • องค์กรคุณธรรม
 • การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
 • เงินเดือนและค่าตอบแทน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • การต่อเวลาราชการ
 • การพัฒนาบุคลากร
 • Happy and Healthy University
 • สิทธิและสวัสดิการ
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • เกี่ยวกับบุคคล
E-CMU
องค์กรคุณธรรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การต่อเวลาราชการ
Happy and Healthy University
สิทธิและสวัสดิการ
การจัดการความรู้ (KM)
เกี่ยวกับบุคคล