Untitled Document

HR NEWS | ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตารางช่วงเวลาการกรอกข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และผลการปฏิบัติงาน (JA)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5
ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยเเพร่
การเสนอรายชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
แผนภูมิการดำเนินงานการกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น
| แสดงรายการแจ้งเวียนล่าสุด : 5 รายการ |  แจ้งเวียนทั้งหมด
รายการแจ้งเวียนมีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ ค้นหาทั้งหมด

ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
CMU HR e-Recruitment
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010114 และ E010139 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (ปฏิบัติงาน ณ สำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) [ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 , เบอร์โทร 053-943121]
ผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E010265 อัตราเงินเดือน 18,220 บาท สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (School of Longlife Education) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E010265 อัตราเงินเดือน 18,220 บาท สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (โครงการจัดตั้ง School of Longlife Education) จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบจิตวิทยา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010231 และ E010232 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E010265 อัตราเงินเดือน 18,220 บาท สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (โครงการจัดตั้ง School of Lifelong Education) จำนวน 1 อัตรา
| แสดงข่าวรับสมัครงานล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
eventsHR
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างองค์กรที่ดี ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม
eventsHR
โครงการอบรม เรื่อง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง ที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านเพิ่มเติม
| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 2 รายการ |  กิจกรรมทั้งหมด
databaseReader
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
15
CLICK

HR INFORMATION | ข้อควรรู้เกี่ยวกับ HR

 • ทั้งหมด
 • E-CMU
 • องค์กรคุณธรรม
 • การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
 • เงินเดือนและค่าตอบแทน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • การต่อเวลาราชการ
 • การพัฒนาบุคลากร
 • Happy and Healthy University
 • สิทธิและสวัสดิการ
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • เกี่ยวกับบุคคล
E-CMU
องค์กรคุณธรรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การต่อเวลาราชการ
Happy and Healthy University
สิทธิและสวัสดิการ
การจัดการความรู้ (KM)
เกี่ยวกับบุคคล