HR NEWS | ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แนวทางการปฏิบัติงาน Work From Home กองบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.63 – 13 เม.ย.63 โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานตามตารางการมอบหมายงานที่กำหนด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีผลกระทบกับภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยการกำกับ/ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลของงานโดยหัวหน้างาน/ผู้อำนวยการกองฯ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (บัตรกระดาษ)
เอกสารประกอบโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สตง. กับการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
| แสดงรายการแจ้งเวียนล่าสุด : 5 รายการ |  แจ้งเวียนทั้งหมด
รายการแจ้งเวียนมีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ ค้นหาทั้งหมด

ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
CMU HR e-Recruitment
ระบบสำหรับ Active Recruitment
CMU Active recruitment
ด้วย ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการฯตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,147.- บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร (หรือดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์แนบด้านล่าง) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล Data Engineer) ตำแหน่งเลขที่ EP010011 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
| แสดงข่าวรับสมัครงานล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

สำหรับบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
eventsHR
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สตง. กับการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม
eventsHR
กิจกรรม KM กองบริหารงานบุคคล
อ่านเพิ่มเติม
| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 2 รายการ |  กิจกรรมทั้งหมด
databaseReader
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
15
CLICK

HR INFORMATION | ข้อควรรู้เกี่ยวกับ HR

 • ทั้งหมด
 • E-CMU
 • องค์กรคุณธรรม
 • การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
 • เงินเดือนและค่าตอบแทน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • การต่อเวลาราชการ
 • การพัฒนาบุคลากร
 • Happy and Healthy University
 • สิทธิและสวัสดิการ
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • เกี่ยวกับบุคคล
E-CMU
องค์กรคุณธรรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การต่อเวลาราชการ
Happy and Healthy University
สิทธิและสวัสดิการ
การจัดการความรู้ (KM)
เกี่ยวกับบุคคล