HR NEWS | ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตรวจสอบข้อมูลการดำรงตำแหน่งบริหารของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระและผู้บริหารที่คาดว่าจะดำรงตำแหน่งครบวาระ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2562 - 23 มกราคม 2563
เอกสารประกอบโครงการอบรม เรื่อง "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค 2560" ในวันที่ 7-8 ธ.ค. 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.2562
เอกสารประกอบโครงการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
| แสดงรายการแจ้งเวียนล่าสุด : 5 รายการ |  แจ้งเวียนทั้งหมด
รายการแจ้งเวียนมีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ ค้นหาทั้งหมด

ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
CMU HR e-Recruitment
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010257 - E010258 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท สังกัดกองบริหารงานบุุคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
| แสดงข่าวรับสมัครงานล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
eventsHR
โครงการอบรม เรื่อง "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 - 8 ธ.ค. 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม
eventsHR
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างมหาวิทยาลัยคุณธรรมและสังคมคุณธรรม Building Cultures of Integrity in University and Moral Society การสร้างวัฒนธรรมของการมีความสุจริตในมหาวิทยาลัยและในสังคม" ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม
| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 2 รายการ |  กิจกรรมทั้งหมด
databaseReader
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
15
CLICK

HR INFORMATION | ข้อควรรู้เกี่ยวกับ HR

 • ทั้งหมด
 • E-CMU
 • องค์กรคุณธรรม
 • การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
 • เงินเดือนและค่าตอบแทน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • การต่อเวลาราชการ
 • การพัฒนาบุคลากร
 • Happy and Healthy University
 • สิทธิและสวัสดิการ
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • เกี่ยวกับบุคคล
 • สิทธิสวัสดิการ
E-CMU
องค์กรคุณธรรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การต่อเวลาราชการ
Happy and Healthy University
สิทธิและสวัสดิการ
การจัดการความรู้ (KM)
เกี่ยวกับบุคคล
สิทธิสวัสดิการ