HR NEWS | ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและประเมินผล สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สรุปการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ เลขที่ตำแหน่ง EP390020 จำนวน 1 อัตรา
| แสดงรายการแจ้งเวียนล่าสุด : 5 รายการ |  แจ้งเวียนทั้งหมด
รายการแจ้งเวียนมีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ ค้นหาทั้งหมด

ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
CMU HR e-Recruitment
ระบบสำหรับ Active Recruitment
CMU Active recruitment
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (คุณวุฒิปริญญาโท) ตำแหน่งเลขที่ E010146 อัตราเงินเดือน 23,630 บาท สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด กองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สังกัด กองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
| แสดงข่าวรับสมัครงานล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
eventsHR
โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ในวันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม
eventsHR
โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม
| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 2 รายการ |  กิจกรรมทั้งหมด
databaseReader
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
15
CLICK

HR INFORMATION | ข้อควรรู้เกี่ยวกับ HR

 • ทั้งหมด
 • E-CMU
 • องค์กรคุณธรรม
 • การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
 • เงินเดือนและค่าตอบแทน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • การต่อเวลาราชการ
 • การพัฒนาบุคลากร
 • Happy and Healthy University
 • สิทธิและสวัสดิการ
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • เกี่ยวกับบุคคล
 • รางวัล/บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย
E-CMU
องค์กรคุณธรรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การต่อเวลาราชการ
Happy and Healthy University
สิทธิและสวัสดิการ
การจัดการความรู้ (KM)
เกี่ยวกับบุคคล
รางวัล/บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย