Loading...
Chiang Mai University
Mon - Fri : 08.30 AM - 04.30 PM
053-941112
ABOUT HR

เกี่ยวกับบุคคล

สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ข้อมูลทั่วไป | การพัฒนา/ความก้าวหน้า | อัตรากำลัง | สวัสดิการ -

OTHER TOPICS

หัวข้อทั่วไป

HR UPDATE

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2567
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ