EVENTS | กิจกรรมกองบริหารงานบุคคลกลับก่อนหน้า


"กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (JD) ระบบสวัสดิการบุคลากร ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (Fitness Center) ระบบการจัดการหอพักบุคลากร และการจัดการเรียนรู้ (KM)"
5 กรกฏาคม 2567
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (JD) ระบบสวัสดิการบุคลากร ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (Fitness Center) ระบบการจัดการหอพักบุคลากร และการจัดการเรียนรู้ (KM) ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติงานในการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร รวมจำนวน 18 ท่าน