การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของส่วนงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์หลัก เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของส่วนงาน "