NEWS | ข่าวสารกลับก่อนหน้า

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นำร่องโดยกองบริหารงานบุคคลและกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย)


วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567


เอกสารประกอบ