มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

"Engagement & Satisfaction Evaluation System"
[HAPPINOMETER]
ความผูกพันในการทำงานของบุคลากรอยู่ในระดับสูง