HR NEWS | ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สรุปการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)”
แบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Happinometer)
การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.2564
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.2564
การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
| แสดงรายการแจ้งเวียนล่าสุด : 5 รายการ |  แจ้งเวียนทั้งหมด
รายการแจ้งเวียนมีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ ค้นหาทั้งหมด

ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
CMU HR e-Recruitment
ระบบสำหรับ Active Recruitment
CMU Active recruitment
| แสดงข่าวรับสมัครงานล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
[บันทึกวีดีโอ+เอกสาร] โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2564 (สายวิชาการและสายปฏิบัติงาน) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM ONLINE MEETING
[บันทึกวีดีโอ] โครงการอบรม เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย\" ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM ONLINE MEETING
| แสดงรายการ VDO ล่าสุด : 5 รายการ |  แสดงรายการ VDO ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
eventsHR
กิจกรรม 5ส กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม
eventsHR
กิจกรรมโครงการสัมมนากองบริหารงานบุคคล 2564
อ่านเพิ่มเติม
| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 2 รายการ |  กิจกรรมทั้งหมด
databaseReader
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
15
CLICK

HR INFORMATION | ข้อควรรู้เกี่ยวกับ HR

 • ทั้งหมด
 • E-CMU
 • องค์กรคุณธรรม
 • การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
 • เงินเดือนและค่าตอบแทน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • การต่อเวลาราชการ
 • การพัฒนาบุคลากร
 • Happy and Healthy University
 • สิทธิและสวัสดิการ
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • เกี่ยวกับบุคคล
 • รางวัล/บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย
 • CMU Proactive IDP
E-CMU
องค์กรคุณธรรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
CMU Proactive IDP
การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การต่อเวลาราชการ
Happy and Healthy University
สิทธิและสวัสดิการ
การจัดการความรู้ (KM)
เกี่ยวกับบุคคล
รางวัล/บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย