HR NEWS | ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ สังกัดกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศผลการรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกองทุนและสวัสดิการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
| แสดงรายการแจ้งเวียนล่าสุด : 5 รายการ |  แจ้งเวียนทั้งหมด
รายการแจ้งเวียนมีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ ค้นหาทั้งหมด

ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
CMU HR e-Recruitment
ระบบสำหรับ Active Recruitment
CMU Active recruitment
| แสดงข่าวรับสมัครงานล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
[บันทึกวีดีโอ+เอกสาร] โครงการอบรมการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565” ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting
[บันทึกวีดีโอ+เอกสาร] โครงการอบรมหลักสูตร \"กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)\" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting
[บันทึกวีดีโอ+เอกสาร] โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2564 (สายวิชาการ) ในวันที่ 10-11 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM ONLINE MEETING
[บันทึกวีดีโอ+เอกสาร] โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development) ในวันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2564 (รูปแบบ ZOOM Meeting และ On-Site)
[บันทึกวีดีโอ+เอกสาร] โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2564 (สายวิชาการและสายปฏิบัติงาน) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM ONLINE MEETING
| แสดงรายการ VDO ล่าสุด : 5 รายการ |  แสดงรายการ VDO ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
eventsHR
กิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 4/2565
อ่านเพิ่มเติม
eventsHR
โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA: Personal Data Protection Act)”
อ่านเพิ่มเติม
| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 2 รายการ |  กิจกรรมทั้งหมด
databaseReader
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
databaseReader
CLICK
15
CLICK
15
CLICK

HR INFORMATION | ข้อควรรู้เกี่ยวกับ HR

 • ทั้งหมด
 • E-CMU
 • องค์กรคุณธรรม
 • การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
 • เงินเดือนและค่าตอบแทน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การสรรหาและแต่งตั้งฯ และความก้าวหน้าในสายงาน
 • การต่อเวลาราชการ
 • การพัฒนาบุคลากร
 • Happy and Healthy University
 • สิทธิและสวัสดิการ
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • เกี่ยวกับบุคคล
 • รางวัล/บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย
 • CMU Proactive IDP
 • ข้อมูลสาธารณะ
 • การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เกี่ยวกับบุคคล
E-CMU
องค์กรคุณธรรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
CMU Proactive IDP
การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง
การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
การสรรหาและแต่งตั้งฯ และความก้าวหน้าในสายงาน
การต่อเวลาราชการ
Happy and Healthy University
สิทธิและสวัสดิการ
การจัดการความรู้ (KM)
รางวัล/บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสาธารณะ
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์