WELFARE | สิทธิและสวัสดิการ

สิทธิและสวัสดิการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย สิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย กองทุน คณะกรรมการกองทุน และการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2562 ระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วย การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และสวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
ค้นหาสวัสดิการ