อังคณา

กันธิยะ
ผู้อำนวยการ
angkana.g@cmu.ac.th
053-941120

วิรุฬห์

ถูกจิตต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
wirun.t@cmu.ac.th
053-943119

งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน

วิบูลย์

พุทธวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
wiboon.p@cmu.ac.th
053-943112

จตุพร

จินดา
นักจัดการงานทั่วไป
jatuporn.j@cmu.ac.th
053-943111

ตามอนภาคย์

เฟื่องกาญจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
tamonpak.f@cmu.ac.th
053-941114

สิทธิพร

ชมภูรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
sitthiporn.c@cmu.ac.th
053-943112

พรพิมล

ฟองจันทร์ตา
นักจัดการงานทั่วไป
pornpimon.f@cmu.ac.th
053-943111

นาริน

อิ่นคำแสง
นักจัดการงานทั่วไป
narin.a@cmu.ac.th
053-943112

รุ้งฟ้า

บุญตระกูลพูนทวี
นักจัดการงานทั่วไป
rungfah.b@cmu.ac.th
053-943112

ศุภวิชญ์

ใจเย็น
นักจัดการงานทั่วไป
supawich.j@cmu.ac.th
053-943199

ณัฐวุฒิ

เทปิน
นักจัดการงานทั่วไป
nuttawut.t@cmu.ac.th
053-943111

สุธินี

ส่งศรีเกตุ
นักจัดการงานทั่วไป
suthinee.s@cmu.ac.th
053-941120

เฉลิมพร

สัณหาภิรมย์กุล
นักจัดการงานทั่วไป
chaloemporn.s@cmu.ac.th
053-943111

งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

อัจฉรา

เฟื่องกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
achara.c@cmu.ac.th
053-941119

จักรินทร์

ศรีกันชัย
นักจัดการงานทั่วไป
jakrin.s@cmu.ac.th
053-941119

อัจฉรีย์

สมวงค์
นักจัดการงานทั่วไป
ascharee.s@cmu.ac.th
053-943114

ณัฐกร

ศศิธร
นักจัดการงานทั่วไป
nuttakorn.s@cmu.ac.th
053-941116

มนพร

พงษ์จิตต์ภักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
manaporn.p@cmu.ac.th
053-941119

ฐิติพร

ประทุมวัน
นักจัดการงานทั่วไป
thitiporn.p@cmu.ac.th
053-941119

ประกายเพชร

ปัญโญ
นักจัดการงานทั่วไป
prakaipet.p@cmu.ac.th
053-943114

นฤมล

สุขเสาร์
นักจัดการงานทั่วไป
narumol.s@cmu.ac.th
053-943114

พิชญอร

เวศสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
pitchayaon.wessuwan@cmu.ac.th
053-943118

นนทนันท์

พลภัทรพิจารณ์
นักจัดการงานทั่วไป
nontanan.p@cmu.ac.th
053-943118

ฐิตินันท์

มั่นสวาทะไพบูลย์
นักจัดการงานทั่วไป
thitinan.m@cmu.ac.th
053-941116

งานพัฒนาและฝึกอบรม

รุจน์

อัจฉริยาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
rute.a@cmu.ac.th
053-941312

ฐิติภัสร์

สร้อยมณีวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
chidsupang.s@cmu.ac.th
053-941312

ธนภัทร์

สำเภาลอย
นักจัดการงานทั่วไป
tanapat.s@cmu.ac.th
053-941111

ทศพล

ตาคำ
นักจัดการงานทั่วไป
todsapol.t@cmu.ac.th
053-941312

กิตติธัช

เมธา
นักจัดการงานทั่วไป
kittitach.m@cmu.ac.th
053-941312

ธนาภา

เนติวิวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป
tanapha.n@cmu.ac.th
053-943115

งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร

ทองมณี

พุทธวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป (รักษาการหัวหน้างาน)
thongmanee.p@cmu.ac.th
053-943120

นิพัทธ์

เงินศรี
นักจัดการงานทั่วไป
nipat.n@cmu.ac.th
053-943117

ดารณี

ชุ่มสุขใจ
นักจัดการงานทั่วไป
daranee.c@cmu.ac.th
053-943120

ภาณุพันธ์

ตรัยตรึงตรีคูณ
นักจัดการงานทั่วไป
panupun.tri@cmu.ac.th
053-943119

ศุจินันท์

คงอยู่
นักจัดการงานทั่วไป
sujinan.k@cmu.ac.th
053-943117

อริญชย์

พรมจักรแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
arin.pom@cmu.ac.th
053-943119

วสันต์

กันทะราช
นักจัดการงานทั่วไป
wasan.k@cmu.ac.th
053-943119

งานกองทุนและสวัสดิการ

พิราวรรณ์

สำเภาลอย
นักจัดการงานทั่วไป
pirawan.s@cmu.ac.th
053-943173

จีราพร

ต้อตานา
นักจัดการงานทั่วไป
jeeraporn.t@cmu.ac.th
053-943173

สุริยา

ตาสิติ
นักจัดการงานทั่วไป
suriya.tas@cmu.ac.th
053-943173

ปัทมา

วงษ์ลุน
นักจัดการงานทั่วไป
pattama.v@cmu.ac.th
053-943199

ศุภิสรา

คุณยศยิ่ง
นักจัดการงานทั่วไป
supisara.k@cmu.ac.th
053-943173

งานธุรการ

พิชชาพร

สุมนะ
นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
pitchaporn.s@cmu.ac.th
053-941113

โนริโก๊ะ

อาราคิ
นักจัดการงานทั่วไป
noriko.a@cmu.ac.th
053-941113

ลภัสรินทร์

หล่อไพรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
laphatsarin.l@cmu.ac.th
053-941313

จุฑามาศ

พุ่มไม้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
chuthamas.p@cmu.ac.th
053-941113

นงลักษณ์

ลภัสวุฒิกุล
พนักงานบริการทั่วไป
nongluk.l@cmu.ac.th
053-941112

นริสรา

อ่อนอัฐ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
naritsara.oonat@cmu.ac.th
053-941112

ปิยฉัตร

แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
piyachart.k@cmu.ac.th
053-941112

ปิยวรรณ

โพเนตร
นักการเงินและบัญชี
(สังกัดกองบริหารงานกลาง)
piyawan.phonate@cmu.ac.th
053-941313

ธัญวรัตม์

มั่นเมือง
นักศึกษาฝึกงาน
thanwarat_m@cmu.ac.th
053-941113

ทิพย์ไพรวัลย์

สงเสน
นักศึกษาฝึกงาน
thippraiwan_s@cmu.ac.th
053-94113

ทีมยุทธศาสตร์เชิงรุกการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมธิญา

สิโรรส
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
maytiya.k@cmu.ac.th
053-941312

สุพรรณี

วงค์ปัญญาดี
นักจัดการงานทั่วไป
supannee.w@cmu.ac.th
053-943115

ทิพวรรณ

ประทุมทา
นักจัดการงานทั่วไป
tippawan.pr@cmu.ac.th
053-941115

สุดารัตน์

สุขเสาร์
นักจัดการงานทั่วไป
sudarat.suks@cmu.ac.th
053-941115

ราชิษ

ปิ่นณรงค์
นักจัดการงานทั่วไป
rachit.p@cmu.ac.th
053-941115

วริศรา

จันทวี
นักจัดการงานทั่วไป
warisara.j@cmu.ac.th
053-943115

ธนาภรณ์

เดชฤทัยภักดี
นักจัดการงานทั่วไป
thanaporn.d@cmu.ac.th
053-941115