เกี่ยวกับเรา

กองบริหารงานบุคคลเดิมชื่อว่า “กองการเจ้าหน้าที่” สังกัดสำนักงานอธิการบดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2519 ต่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเป็นองค์กรในกำกับรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 กำหนดให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

57

บุคลากร

6

ส่วนงาน

Facebook Line | @cmuhr

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

• เพื่อกำหนดกระบวนการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
• เพื่อกำหนดกระบวนการกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน
• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทักษะและวิชาชีพแก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
• เพื่อกำหนดกระบวนการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
• เพื่อจัดการระบบข้อมูลการทะเบียนประวัติและสารสนเทศผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการบริหารงานบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อกำหนดกระบวนการสร้างขวัญกำลังใจ และสิทธิสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย

VISION OOU CMU

วิสัยทัศน์สำนักงานมหาวิทยาลัย

HR System

E-CMU Culture Management System