ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ

Database And Journal Impact Factor
ค้นหาฐานข้อมูล

• ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ฐานข้อมูลระดับชาติ