HR POLICY

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  กองบริหารงานบุคคล ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีสาระสำคัญในการพัฒนาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566