การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

บุคลากรมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดทำระบบการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU Proactive IDP) เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มทุกระดับ ซึ่งประกอบไปด้วย สมรรถนะหลัก (General Competency) เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่บุคลากรทุกคน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องเรียนรู้ และสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะตามสายวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปรับระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาตนเองในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ระบบ CMUIDP
[พัฒนาโดย ITSC CMU]

ประกาศมหาวิทยาลัย
คู่มือ
แบบฟอร์ม