รางวัล/บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและการประกาศเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม ของทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานในด้านการเรียน การสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และด้านการบริหารจัดการด้วยความเสียสละทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ประกอบด้วย
• พิธีสักการะ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล [รายละเอียด การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ที่ เว็บไซต์หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา) ]
• พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• การมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• การมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”
• การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์”
• การมอบเกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ
• การมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา

ค้นหาปี