EVENTS | กิจกรรมกองบริหารงานบุคคลกลับก่อนหน้า


"ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
21 มิถุนายน 2567
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
เพื่อนำความรู้ ที่ได้รับมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รองรับต่อแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดี และผู้อพนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 19 ท่าน ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย