Notice: Undefined variable: keywordPage in /var/www/html/allScript/include_files/2nd_header.php on line 2
CMU HR | กองบริหารงานบุคคล มช.

E-CMU | ค่านิยมองค์กร

E

Excellent
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

C

Community Engagement
เชิดชูรับใช้สังคม

M

Morality
นิยมในหลักธรรม

U

Unity
รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
ความเป็นมาของ ค่านิยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ E-CMU

จากการจัดสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 ภายใต้หัวข้อเรื่อง ค่านิยมหลักของใมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จากการระดมสมองของผู้บริหารตั้งแต่ระดับ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวนการกองและเลขานุการคณะ/สำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

มุ่งเน้นคุณภาพ/ความเป็นเลิศ

มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน

เน้นความคล่องตัว

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สร้างความรักและความผูกพันต่อองค์กร

มุ่งเน้นท้องถิ่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ยึดหลักธรรมมาภิบาล

เชิดชูคุณธรรม

พัฒนาจิตอาสา/จิตสาธารณะ/จิตบริการ

เน้นการทำงานเป็นทีมระยะแรกเรียกว่า START จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ค่านิยม โดยเน้นถึงความหมาย ความสำคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาในรอบปี 2558 – 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการในช่วงของ START สำหรับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้ว โดยการเผยแพร่ให้ทุกส่วนงานได้รับรู้ถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ สอง เรียกว่า STAY จะเริ่มดำเนินการในช่วงปี 2561 ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการทำให้เกิดความต่อเนื่องของการใช้วัฒนธรรมองค์กรกับการปฏิบัติงานโดยเป็นขั้นตอนในการแปลงค่านิยมของมหาวิทยาลัย ให้ออกมาเป็นพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติและสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม E-CMU โดยใช้วิธีการ 7 P คือ Policy Person Program Process Public Place และ Promotion ในการกำหนดให้เกิดพฤติกรรม และจะสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ต่อไป
ระยะที่ สาม เรียกว่า SUBTAIN คือขั้นตอนของการดำเนินการด้านวัฒนธรรมให้เกิดการปฏิบัติที่ยั่งยืน