ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องทุนการศึกษา | กองบริหารงานบุคคล

ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก
สถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ Link เพิ่มเติม www.bit.ly/2fD5fl2
เกณฑ์ตารางค่าใช้จ่ายที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ในแต่ละประเทศ Link เพิ่มเติม https://ocsc.go.th/education/budget
QS World University Rankings Link เพิ่มเติม www.topuniversities.com/university-rankings
Timeshighereducation Ranking Link เพิ่มเติม www.timeshighereducation.com/
คู่มือแนวปฏิบัติผู้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Link เพิ่มเติม https://cmu.to/cmuscholarship