ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องทุนการศึกษา | กองบริหารงานบุคคล

กลับหน้าหลัก
ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) ประกาศ ทุน ป.เอก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประกาศ ทุน ป.เอก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประกาศผล ทุน ป.เอก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ และสำหรับบุคคลภายนอก ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ลว 28 ต.ค. 63 ประกาศ ทุน ป.เอก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) ประกาศผลทุนป.เอก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) ประกาศทุนป.เอก
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) ประกาศ 2565 ครั้งที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) ประกาศ 2565 ครั้งที่ 2