แแบฟอร์ม | กองบริหารงานบุคคล

กลับหน้าหลัก
ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก
แบบสัญญารับทุนการศึกษา และสัญญาค้ำประกัน สัญยรับทุน
ใบสมัครรับทุน แบบสมัครขอรับทุน มช.
แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับผู้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการ แบบรายงานผลการศึกษา