ทุนการศึกษา | กองบริหารงานบุคคล

รายงานการจัดสรรทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555-2561) ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561
รายงานการจัดสรรทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555-2562) ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2562
รายงานการจัดสรรทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555-2562) ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2563
รายงานการจัดสรรทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555-2564) ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2563
รายงานการจัดสรรทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555-2564) ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563
รายงานการจัดสรรทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555-2564) ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564
ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก
ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายในและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย