HR | ความก้าวหน้าในสายงาน
- การกำหนดกรอบตำแหน่งและการประเมินค่างานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -

ลำดับ
ประเภท
หัวข้อ
1
ข้าราชการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2559
2
ข้าราชการ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ
3
ข้าราชการ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
4
ข้าราชการ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
5
ข้าราชการ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
6
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
7
พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินค่างานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) ระดับชำนาญการ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) ระดับชำนาญการ
8
พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินค่างานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
9
ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบเสนอข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นเพื่อกำหนดจำนวนกรอบตำแหน่ง (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) ระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของสายสนับสนุน
10
ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง