ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องทุนการศึกษา | กองบริหารงานบุคคล

ทุนการศึกษา โครงการอาจารย์ช้างเผือก
เกณฑ์ตารางค่าใช้จ่ายที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ในแต่ละประเทศ Link เพิ่มเติม https://ocsc.go.th/education/budget
สถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ Link เพิ่มเติม www.bit.ly/2fD5fl2
Timeshighereducation Ranking Link เพิ่มเติม www.timeshighereducation.com
QS World University Rankings Link เพิ่มเติม www.topuniversities.com/university-rankings
คู่มือแนวปฏิบัติผู้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Link เพิ่มเติม https://cmu.to/cmuscholarship