ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องทุนการศึกษา | กองบริหารงานบุคคล

กลับหน้าหลัก
ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายในและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) ประกาศผลทุน 2561 ครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) ประกาศผลทุน 2564 ครั้งที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) ประกาศผลทุน 2564 ครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) ประกาศ 2565 ครั้งที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 รายละเอียด