CMU Foundation Day

พิธีมอบรางวัล เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567
วันที่ 24 มกราคม 2567
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.00 - 13.30 น.

- ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับรางวัล

13.30 - 14.00 น.

- วิดีทัศน์/การแสดงชุด 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.00 - 14.15 น.

- อธิการบดีกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- กล่าวที่มาของกองทุนอธิการบดี

14.15 – 15.30 น.

- รองอธิการบดี ประกาศรายชื่อและเชิญผู้ได้รับรางวัลกองทุนอธิการบดีรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”, โล่ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ และเกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ
- กล่าวที่มาของกองทุนอธิการบดี
- ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตันแบบด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่
- คณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเลิศ/ดีเด่น และรางวัลนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

15.30 น. เป็นต้นไป

- ประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลและกล่าวขอบคุณ
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
- เสร็จสิ้นพิธีการมอบรางวัล

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม -
หนังสือรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2566
ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567