HR | ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับบุคคล [VERSION เดิม]

ค้นหา
พนักงานมหาวิทยาลัย
11 สิงหาคม 2560 | งานพัฒนาและฝึกอบรม
(12) แบบฟอร์ม การยกเลิกวันลา
(11) แบบฟอร์มการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(10) แบบฟอร์ม ใบลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
(9) แบบฟอร์ม ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
(8) แบบฟอร์ม ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
(7) แบบฟอร์ม ใบลาไปอุปสมบทหรือลาไปปฏิบัติธรรม
(6) แบบฟอร์ม ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(5) แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน
(4) แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ และลาคลอดบุตร
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552


ประกาศมหาวิทยาลัย VERSION ใหม่

ประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :