กลับหน้าหลัก

HR | การสรรหาและแต่งตั้งฯและความก้าวหน้าในสายงาน
- การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย : หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสำนักวิชา -