HR NEWS | แจ้งเวียน

การจัดทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
2 มิถุนายน 2559 | งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร

ตัวอย่างเครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
2 มิถุนายน 2559 | งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากรประเภทงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :