HR NEWS | แจ้งเวียน

การจัดทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
2 มิถุนายน 2559 | งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร

ตัวอย่างเครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
2 มิถุนายน 2559 | งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร

การเลือกตั้ง สภาพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2560
2 มิถุนายน 2559 | งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภาพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2560
ผลการนับคะแนน
รายงานผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประเภทคณาจารย์
รายงานผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประเภทมิใช่คณาจารย์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2557-2560
ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำประเภทงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :