HR NEWS | แจ้งเวียน

ค้นหา
บันทึกแจ้งเวียน ขอเสนอชื่อเป็นกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
ประกาศ-การเลือกตั้งฯ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ประเภทคณาจารย์ประจำ 2565
ประกาศ-การเลือกตั้งฯ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ประเภทมิใช่คณาจารย์ประจำ 2565
แผนกำหนดการดำเนินการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
คู่มือการใช้งานเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน e-Vote (ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง)
คู่มือการใช้งานเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน e-Vote (เจ้าหน้าที่ส่วนงาน)
คู่มือการใช้งานเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน e-Vote เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง)
คู่มือการใช้งานเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน e-Vote (ผู้สมัครรับเลือกตั้ง)
หมายเลข 1 ส.พ. 2 ก (รศ.ดร.วรรณวิสาข์) คณาจารย์
หมายเลข 1 ส.พ. 2 ข (นางสุธาลี ทองมี) มิใช่คณาจารย์
หมายเลข 2 ส.พ. 2 ข (นายทินกฤต นุตวงษ์) มิใช่คณาจารย์
ประกาศผลการเลือกตั้งฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี พ.ศ. 2565


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :