NEWS | ข่าวสาร
15 July

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก (กรรมการฝ่ายลูกจ้าง) จำนวน 4 คน

31 May

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นำร่องโดยกองบริหารงานบุคคลและกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย)

23 May

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

08 May

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

Page 1 of 155