การบรรจุ การจ้าง การย้าย การตัดโอน การลาออก

ประเภท ลูกจ้างประจำ