EVENTS | กิจกรรมกองบริหารงานบุคคลกลับก่อนหน้า


"มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยนวัตกรรม""
13 มิถุนายน 2567
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการทรัพยกรมนุษย์ด้วยนวัตกรรม" เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรกองทรัพยากรมนุษย์ มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานแผนการดำเนินการต่างๆ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงขอองค์กร ที่มุ่งสู่การจัดการองค์กรสมัยใหม่ ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย