EVENTS | กิจกรรมกองบริหารงานบุคคลกลับก่อนหน้า


"กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
24 มิถุนายน 2567
ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ขั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ และให้การต้อนรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างอบอุ่น .
เพื่อนำร่องโครงการฯ ด้วยการเตรียมความพร้อมกำลังคนที่มีศักยภาพสูง นักศึกษาโครงการฯ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารงานบุคคล หรือ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป