EVENTS | กิจกรรมกองบริหารงานบุคคลกลับก่อนหน้า


"โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีดำหัว ประจำปี 2567"
23 เมษายน 2567
กองบริหารงานบุคคล ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสกองบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นการแสดงถึงความนอบน้อม เคารพนับถือผู้อาวุโส รวมถึง เป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากร และนอกจากนั้นยังทาให้บุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา อันดีงามที่ยึดถือปฎิบัติมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรอง VIP 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย