EVENTS | กิจกรรมกองบริหารงานบุคคลกลับก่อนหน้า


"กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม"
10 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม ระหว่างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และกองบริหารงานบุคคล จัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา