EVENTS | กิจกรรมกองบริหารงานบุคคลกลับก่อนหน้า


"การสัมมนา และประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยลัยเชียงใหม่วันที่ 4 กันยายน 2566"
4 กันยายน 2566
ณ เรือนรับรองอ่างแก้ว มช ภาพข่าวโดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์