EVENTS | กิจกรรมกองบริหารงานบุคคลกลับก่อนหน้า


"กิจกรรมการประชุมกองบริหารงานบุคคลพบปะส่วนงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566"
30 สิงหาคม 2566
กิจกรรมการประชุมกองบริหารงานบุคคลพบปะส่วนงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องที่มีการนำเสนอ ดังนี้ 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจและหน้าที่ ฯ พ.ศ. 2566 (ตำแหน่งบริหาร) 2.การจัดสวัสดิการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 3.เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ 4.IDP implemantation 5.อื่นๆ เพิ่มเติมในวันประชุม