EVENTS | กิจกรรมกองบริหารงานบุคคลกลับก่อนหน้า


"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-มอ.-มช. ในด้านการบริหารงานบุคคล"
30 สิงหาคม 2566
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-มอ.-มช. ในด้านการบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการแบ่งกลุ่มการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นบริหารงานบุคคล ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย 3 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่ม 1 โครงสร้างองค์กร (ด้านบริหารงานบุคคล) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสวัสดิการ 2.กลุ่ม 2 การพัฒนาบุคลากร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายอำนวยการ/วิชาชีพ 3.กลุ่ม 3 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ