[]
  ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษา และรับทราบประกาศ "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" และประกาศ "คำประกาศความเป็นส่วนตัว" ทั้งสองฉบับแล้ว