มหาวิทยาลัยคุณธรรม | CHIANGMAI UNIVERSITY

องค์กรคุณธรรม

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาไทย)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ประกาศแสดงเจตนารมย์องค์กรคุณธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย
จริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
องค์กรคุณธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [picture]
หนังสือแจ้งเวียนเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับนักศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับบุคลากร

การบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่ค้นพบเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2562
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562
การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2562


Video จริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางในการสร้างมหาวิทยาลัยคุณธรรม
1. การสร้างวิทยากร โดยวิธีการรับอาสาสมัครอาจารย์จากส่วนงานต่างๆ เพื่อสร้างวิทยากรอาสา
2. การสร้างนิเทศอาสา เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการของส่วนงานต่างๆ
3. จัดทำ Best Practice เมื่อดำเนินงานครบ 1 ปี โดยการนำเสนอผลงานของตนเอง ซึ่งรูปแบบของแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบไปด้วย
 3.1 Emerging Practices การปฏิบัติแนวใหม่
 3.2 Promising Practices การปฏิบัติที่ทำท่าว่าจะได้ผลดี
 3.3 Smart Practices/Wise Practices การปฏิบัติที่ให้ผลดีและเหมาะสม
 3.4 Best Practices การปฏิบัติที่ดีที่สุด
ความซื่อสัตย์ : สามารถใช้ได้ทั้งความซื่อสัตย์ และซื่อตรง
- ซื่อตรง หมายถึง พฤติกรรมที่ซื่อตรง คือพูดและทำ
- ซื่อสัตย์ หมายถึง คิดตรง พูดตรง ทำตรง
ความรับผิดชอบ :
- ความรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งในหน้าที่ส่วนตนและหน้าที่พลเมืองดี หมายถึงนอกจากรับผิดชอบในหน้าที่ของการทำงานแล้ว ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตนเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วย
ความมีน้ำใจ :
- การสร้างจิตอาสา คือ การลดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ส่วนรวมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้