กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ
(กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 33 ตำแหน่ง)
 • นักจิตวิทยา
 • นักช่างศิลป์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นักสถิติ
 • นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 • นักอาชีวบำบัด
 • นักเวชสถิติ
 • นักโภชนาการ
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักสุขศึกษา
 • นักเอกสารสนเทศ
 • นิติกร
 • บรรณารักษ์
 • นักการเงินและบัญชี
 • นักตรวจสอบภายใน
 • นักจัดการงานทั่วไป
 • พนง.ปฏิบัติงานช่วยสอน
 • พนง.รังสีเทคนิค
 • พนง.วิทยาศาสตร์
 • พนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • พนง.อาชีวบำบัด
 • พนง.โภชนาการ
 • จนท.สำนักงาน
 • พนง. ช่าง
 • นักนวัตกร
 • นักออกแบบ
 • นักการคลาด
 • นักสื่อสารดิจิทัล
 • ภัณฑารักษ์
 • มัณฑนากร
 • นักวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • นักศิลปะแสดงร่วมสมัย