มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ประกาศมหาวิทยาลัย)
กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ
(กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป 29 ตำแหน่ง)
 • นักจัดการงานทั่วไป
 • นักจิตวิทยา
 • นักช่างศิลป์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นักสถิติ
 • นักวิทยาศาสตร์เกษตร (รอปรับปรุงใหม่)
 • นักอาชีวบำบัด
 • นักเวชสถิติ
 • นักโภชนาการ
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักสุขศึกษา
 • นักเอกสารสนเทศ
 • นิติกร
 • บรรณารักษ์
 • นักการเงินและบัญชี
 • นักตรวจสอบภายใน
 • นักฟิสิกส์การแพทย์
 • พนง.ปฏบัติงาน
 • พนง.ปฏิบัติงานช่วยสอน
 • พนง.รังสีเทคนิค
 • พนง.วิทยาศาสตร์
 • พนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • พนง.อาชีวบำบัด
 • พนง.โภชนาการ
 • จนท.สำนักงาน
 • พนง.ช่าง
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีคัดเลือก หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 2562
 • หัวหน้ากลุ่มภารกิจ