กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ
(กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 43 ตำแหน่ง)
 • นักจิตวิทยา
 • นักช่างศิลป์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นักสถิติ
 • นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 • นักอาชีวบำบัด
 • นักเวชสถิติ
 • นักโภชนาการ
 • นักวิทยาศาสตร์
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักสุขศึกษา
 • นักเอกสารสนเทศ
 • นิติกร
 • บรรณารักษ์
 • นักการเงินและบัญชี
 • นักตรวจสอบภายใน
 • นักจัดการงานทั่วไป
 • พนง.ปฏิบัติงานช่วยสอน
 • พนง.รังสีเทคนิค
 • พนง.วิทยาศาสตร์
 • พนง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • พนง.อาชีวบำบัด
 • พนง.โภชนาการ
 • จนท.สำนักงาน
 • พนง. ช่าง
 • นักนวัตกร
 • นักออกแบบ
 • นักการตลาด
 • นักสื่อสารดิจิทัล
 • ภัณฑารักษ์
 • มัณฑนากร
 • นักวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • นักศิลปะแสดงร่วมสมัย
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นักบริหารงานพัสดุ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักกิจการนักศึกษา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักบริหารงานการศึกษา
 • นักวิเทศสัมพันธ์
 • นักบริหารงานวิจัย
 • นักบริหารงานทั่วไป
 • นักบริหารเทคโนโลยีการศึกษา
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ
  (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 29 ตำแหน่ง)
 • แพทย์
 • ทันตแพทย์
 • เภสัชกร
 • วิศวกร
 • สัตวแพทย์
 • พยาบาล
 • สถาปนิก
 • นักเทคนิคการแพทย์
 • นักรังสีการแพทย์
 • นักกายภาพบำบัด
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการช่างทันตกรรม
 • นักจิตวิทยาคลินิก
 • นักฟิสิกส์การแพทย์
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • นักเวชศาสตร์และการสื่อความหมาย
 • นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • นักกายอุปกรณ์
 • นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • นักวิชาการศึกษาพิเศษ
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักการพยาบาลสัตว์
 • นักเทคนิคการสัตวแพทย์
 • แพทย์แผนไทยประยุกต์
 • ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 • ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
 • ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกร
 • ผู้ปฏิบัติงานสัตวแพทย์