ACADEMIC | การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คู่มือสำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้านการสอน   
คู่มือสำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้านนวัตกรรม   
คู่มือสำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้านสุนทรียะ ศิลปะ   
คู่มือสำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้านศาสนา   
คู่มือสำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566   
ตัวอย่างแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)และศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566   
[pdf] แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับฯ มช. 2565   
[doc] แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับฯ มช. 2565   
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จำนวนเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยสำหรับหัวหน้าโครงการที่ขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3   
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2565   
แบบฟอร์มแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565   
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565   
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง   
แบบฟอร์มการกรอกประวัติและผลงานผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
แบบ มช-ศป-02 เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติ   
แบบ มช-ศป-01 เอกสารคำขอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติ   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2551   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยศาสตราจารย์ปฏิบัติ และศาสตราจารย์การสอน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง การประเมินเพื่อตรวจสอบและรับรอง การเผยแพร่คุณภาพผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ หรือตำรา   
แบบประวัติและผลงานผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2   
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563   
แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   
ตัวอย่างการจัดเตรียมผลงานในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ. 2562   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตาจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562   
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562   
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562   
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ   
ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยเเพร่   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พิเศษ พ.ศ. 2554   
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลนะดับชาติและระดับนานาชาติสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562   
แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ   
แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ และนักวิจัยเชี่ยวชาญ   
ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบประเมินคุณภาพของหนังสือ   
ไฟล์นำเสนอ : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561   
ข้อบังคับหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์สาธิตให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาธิตชำนาญการ อาจารย์สาธิตชำนาญการพิเศษ อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญ และอาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2562   
เอกสารแนบท้าย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕61   
เอกสารแนบท้ายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พ.ศ. ๒๕61   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ นักวิจัยเชี่ยวชาญ และนักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561   
เอกสารเพิ่มเติม เเนบท้ายข้อบังคับ เรื่อง การกำหนดจำนวนผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561   
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว   
กระบวนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ   
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. ศ. (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2-10)   


แบบขอรับการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก (แบบ ศ.ค.1)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก Download
แนวปฏิบัติการขอรับพิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยศาสตราจารย์คลินิกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2558 Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2552 Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553 Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารฯ พ.ศ. 2557 Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2557 Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์อาคันตุกะ พ.ศ. 2557 Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 Download
กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ Download