ABOUT HR CMU | เกี่ยวกับเรา

Image
Image
Image
Image
สร้างนวัตกรรมการบริการด้วยเทคโนโลยีข้อมูลสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารบุคคล
1.จัดการงานบุคคลแบบเชิงรุกด้วยความเป็นเลิศ
2.สร้างนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล (Innovation HR)

กองบริหารงานบุคคลเดิมชื่อว่า “กองการเจ้าหน้าที่” สังกัดสำนักงานอธิการบดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2519 ต่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเป็นองค์กรในกำกับรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 กำหนดให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรทั้งหมด ได้แก่การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การกำหนด-อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการปฏิบัติงาน สิทธิสวัสดิการ การสร้างขวัญและกำลังใจ การกีฬาและสุขภาพ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ


- เพื่อกำหนดกระบวนการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- เพื่อกำหนดกระบวนการกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทักษะและวิชาชีพแก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อกำหนดกระบวนการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- เพื่อจัดการระบบข้อมูลการทะเบียนประวัติและสารสนเทศผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการบริหารงานบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อกำหนดกระบวนการสร้างขวัญกำลังใจ และสิทธิสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย

- งานธุรการ
- งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
- งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
- งานพัฒนาและฝึกอบรม
- งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
- งานกองทุนและสวัสดิการ