เอกสารประกอบการบรรยาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารบรรยาย : HR Tranformation 2019
เอกสารบรรยาย : HR Trends Survey in 2019

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารบรรยาย : HR Tech Tools 2019