HR | ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับบุคคล [VERSION เดิม]

พนักงานมหาวิทยาลัย
7 มีนาคม 2560 | งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การอุทธรณ์และกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ตารางสรุปการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ศธ 6592(4)/ว.586 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 (ใหม่)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 6592(4)/ว.586 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 (ใหม่)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 6592(4)ว.586 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 (ใหม่)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ยกเลิก]
[WORD] แบบแจ้งการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
[PDF] แบบแจ้งการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2559 [ยกเลิก]
เครื่องมือช่วยคำนวณแบบประเมินต่างๆ
สมรรถนะหลัก
ระดับความคาดหวังสมรรถนะ-ผู้บริหาร
ระดับความคาดหวังสมรรถนะ
คำนิยาม
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 8.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 8.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 7.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 7.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 6.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 6.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 5.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 5.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 4.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 4.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 3.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 3.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 2.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 2.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 1.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 1.
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : TOR
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : ประกาศมหาวิทยาลัย [ยกเลิก]
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 3.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 3.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 2.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 2.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 1.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 1.
พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : TOR
พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : ประกาศมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัย VERSION ใหม่

ประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :